top of page

Polityka Prywatności

 

Celem Polityki Prywatności jest przekazanie zasad, zgodnie z którymi przetwarzane są Państwa dane osobowe, oraz wyjaśnienie zasad wykorzystywania plików cookies.

 

1. Informacje ogólne

 
I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ciesz Się Przyszłością Anna Sikorska z siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ul. Za Cytadelą 6. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: kontakt@cieszsieprzyszloscia.pl lub zadzwoń pod numer tel. 796 728 647.

II. Dane osobowe

Dane osobowe powierzane są nam wyłącznie dobrowolnie, natomiast ich powierzenie może okazać się konieczne do skutecznego zrealizowania umowy wykonania usługi, w tym sprzedaży.

Dane osobowe gromadzone przez Administratora przetwarzane są z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności w oparciu o wymagania Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób,

 • zbierane dla celów zgodnych z prawem, o których informujemy w trakcie zbierania

  danych,

 • poddawane dalszemu przetwarzaniu wyłącznie zgodnie z celami podanymi w

  obowiązku informacyjnym,

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem,

  ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie

  dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, o którym informujemy przed zebraniem danych osobowych lub w czasie trwania tego procesu.

 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

 

I. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • wykonywanie umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowanie szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora,

 • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora,

 • prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem,

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,

 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,

 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.

 

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 

Czas przetwarzania danych osobowych zależny jest od podstawy prawnej i celu przetwarzania. Informujemy o nich zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe związane ze świadczeniem usług i sprzedaży będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas - zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.

 • Dane osobowe przetwarzane w związku z wysyłka newslettera oraz działaniami marketingowymi, przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

3. Uprawnienia Użytkownika

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują uprawnienia związane z tym przetwarzaniem. Możliwość skorzystania z tych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

I. Prawo dostępu do danych

 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m.in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).

Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@cieszsieprzyszloscia.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

II. Prawo do poprawiania danych

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

III. Prawo do bycia zapomnianym

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,

 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

V. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Ciesz Się Przyszłością.

Ciesz Się Przyszłością zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli osoba, której dane osobowe przetwarzamy, wniesie sprzeciw wobec dalszego przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), danych osobowych nie wolno nam już przetwarzać do tych celów.

VI. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

 

Jeśli uważasz, że Ciesz Się Przyszłością przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

VII. Jak skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać z ww. praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: kontakt@cieszsieprzysloscia.pl Możesz napisać do nas także, jeśli masz wątpliwości lub pytania.

 

4. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie

 
I. Informacje podstawowe

 

Dane osobowe będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a nami;

 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

Ciesz Się Przyszłością korzysta z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących. Działania te nie różnicują sytuacji osoby, której dane przetwarzamy, jako klienta, nie wpływają też na warunki umowy, a jedynie pozwalają maksymalnie dostosować komunikację marketingową do potrzeb i zainteresowań osoby.

W związku z zapisem do newslettera, tworzony jest profil użytkownika obejmujący dane osobowe i zachowania użytkownika na stronach Ciesz Się Przyszłością. Profil ten jest wykorzystywany do wyboru treści, które mogą być dla ww. osoby szczególnie interesujące i które zostaną przesłane w ramach komunikacji mailowej.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofa swoją zgodę.

II. Dzienniki systemowe

 

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

III. Pliki „cookies”

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

IV. Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,

 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

 

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,

 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone,

 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone.

 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies Usługodawcy,

 • pliki cookies podmiotów trzecich.

 

V. Pliki cookies Usługodawcy

 

Pliki cookies Usługodawcy wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celu obsługi procesu logowania, zamówienia i konta użytkownika.

W ramach „biznesowych” plików cookies, możemy stosować pliki cookies umożliwiające poznawanie preferencji osób korzystających z naszej strony internetowej. Dla przykładu, możemy analizować częstotliwość jej odwiedzin. Dzięki temu, możemy lepiej dostosować się do oczekiwań, np. wyświetlając reklamy dostosowane do potrzeb i preferencji konkretnych odbiorców albo tych odbiorców, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Brak zgody na stosowanie tych plików cookies skutkować będzie wyłączeniem stosowania reklam takiego typu.

VI. Pliki cookies podmiotów trzecich

 

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

 

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Serwisu, o ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

VII. Zarządzanie plikami „cookies”

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych, dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

VIII. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

 

Odnośniki do innych stron internetowych

Strona może zawierać odnośniki (linki, hiperłącza) do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Zmiany Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Polityka Cookies
bottom of page